910 repetition

Snabb repetition följer. En hel del kom ej med här. Bara stora drag.

L1 - Teknikutvecklingsprocessen

processens steg:

 1. design

 2. tillverkning

 3. försäljning

 4. avveckling

Betyg A

Beskriver utförligt och nyanserat hur teknik utvecklas.

Redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.

Nyanserat betyder till exempel att avvikelser från huvudspår beskrivs och motiveras.

L2 - Metoder för att få nya idéer

 1. Brainstorming

 2. Brainwriting

 3. KJ-Shiba

 4. Slump

 5. Ytterlighetstänkande

 6. Osborns idésporrar

Beskriv detaljerat hur var och en av metoderna kan användas. Vad är viktigt att tänka på?

Sex tänkarhattar, främst grön.

L3 - Teknikutvecklingsprocessen - praktik

L4 - Tetra Pak och andra uppfinningar kring mjölk

Separator

Separera grädden från mjölken:

 1. Grädden flyter upp. Tar lång tid.

 2. Centrifugera. Jämför konstgjord gravitation med ett roterande hjul. Idé: gör större "tyngdkraft" med hjälp av rotation.

Mjölkförpackningar

Glasflaskor

Problem: tunga, skummar då de fylls,

Tetra Pak

Hur ska man försluta tetraedern? Det skummar gärna. Men ej om man fyller som korv. En följd blir att inga bakterier tillförs eftersom man ej vidrör mjölken då förpackningen försluts.

Problem vid start:

Behöver papper som

 1. ej läcker,

 2. går att trycka på,

 3. ej ger smak,

 4. ej släpper igenom ljus.

Fanns ej 1944. Först cirka 10 år senare.

Vika Tetra Pak

L5 - del 1 - Vad styr teknikutveckling?

Delat dokument med era svar i Classroom.

L5- del 2 - Effektiv jordbruk

Blir jordbrukare

för cirka 10 000 år sedan.

I bördiga områden, oftast vid floder.

Varför?

Konsekvenser:

jordreform

Jorden gick i arv i flera generationer.

 • Åkerlapparna blev allt mindre och allt fler.
 • Man kunde inte vända med häst utan att komma in på grannens mark.
 • Måste gå över grannarnas åkrar, ty det fanns inte vägar fram till alla tegar (åkerbitar).

Rutger Macklean var föregångare i Skåne.

Skiften

 1. storskifte 1757

 2. enskifte 1803 - 1807

 3. laga skifte 1827

Mål med skiften var att varje gård skulle ha en sammanhängande markbit.

konsekvenser av skiften

 • enklare och kortare transporter i jordbruket
 • husen i byn flyttas till de nya skiftena - bönder mer oberoende av varandra - saknade gemenskapen
 • nya odlingsätt med varierande odlingföljd
 • nya vägar
 • behov av skördemaskiner och andra mekaniska hjälpmedel
 • lättare utföra täckdikning
 • bättre skördar

L6 - infrasystem och infrastruktur

Definiera

Ge exempel, många

Beskriv svenska exempel detaljerat. Till exempel:

 • Göta kanal 1810 - 1832

 • järnväg på 1860-talet, konsekvenser

L7 - När Sverige blev rikt

cirka 1860

 • Sverige bland de fattigaste i Europa.

 • Missväxt

Gamla regler

 • Mycket förbud.

 • Staten bestämmer allas yrke.

 • ...

Nya regler 1840 - 1870

 • gynnar entreprenörskap

 • från skråväsen till näringsfrihet

 • frihandel införs

 • folkskola startade

 • järnvägar byggs

 • kvinnors ställning stärks

 • kyrkofrihet

 • mer demokratisk riksdag. Går från 4 stånd till 2 kammare.

Svenskt järn

Lite fosfor och lite svavel i träkol, ger hög kvalité på stål direkt.

Svensk skog

1:a industriella revolutionen

ångmaskin, med låg verkningsgrad

2:a industriella revolutionen

elektrifiering, 1890

L8 - Datorns funktion

Vävstol med hålkort

1801

relä

strömbrytare som kan styras med en spänning

elektronrör

snabbare strömbrytare utan rörliga delar

transistor

mindre och snabbare strömbrytare utan rörliga delar

binära tal

omvandling

addition

L9 - kommunikation

Se grupparbeten i Classroom.

Konsekvenser?

1. Skrift

2. Boktryckarkonsten

3. Telegraf

Trådbunden kommunikation.

Tidigare beriden kurir, brevduvor, ...

4. Radio

Trådlös kommunikation.

Fartyg kan nås till havs. Inte bara i hamn.

5. Datorn

L10 - algoritmer

En algoritm är en ändlig beskrivning av hur man steg för steg löser ett problem. Algoritmen tar indata, problemet, och producerar utdata, lösningen.

Rita flödesdiagram med val och loopar. Skriva algoritmer. Växla mellan dessa båda former.