040 programmering introduktion

Introduktion till C-programmering för Arduino med väldigt lite användning av Arduinon. Fokus är på koden.

Vad är datorprogram?

input - indata

Input för Arduinon är sensorer som mäter. Mätvärden blir indata till programmet.

program

Programmet bearbetar indata och producerar utdata.

output - utdata

Output för Arduinon kan bestå i att en motor startar eller stannar, en diod släcks eller tänds, en ton spelas i en högtalare, och så vidare.

Ett enkelt program - sekvens

Flödesschema

Pseudokod

Pseudokod är kod skriven på till exempel svenska eller engelska som får vara obegriplig för en datorn men som en människa kan läsa och förstå.

 slumpa ett tal
 skriv ut talet

Lite mer likt koden

 skapa en plats för att spara ett tal
 slumpa ett tal och spara det
 skriv ut talet

Kod i funktionen setup()

Kopiera gärna kod på GitHub och kör den på din Arduino.

Använd resetknappen på Arduinon för att köra programmet en gång till.

Rader som börjar med // är till för att läsas av människor. Datorn bryr sig inte om dessa rader när koden ska köras. Dessa rader kallas kommentar.

 // möjliggör överföring till dator från Arduino
 // överföringshastiheten är 9600 bitar,ettor eller nollor, 
 // per sekund
 Serial.begin(9600);

 // för att det inte ska bli samma slumptal
 // varje gång som programmet körs
 randomSeed(analogRead(A0));

 // variabel för att spara ett heltal
 int slumptal;

 // slumpa tal och spara i variabeln
 // möjliga tal 1, 2, 3, 4, 5, 6, (men inte 7)
 slumptal = random(1, 7); 

 // skriv ut texten: tärningen visar :
 Serial.print("tärningen visar: ");

 // skriv ut talet på datorn i seriell monitor
 Serial.print(slumptal);

 // ny rad på utskrift
 Serial.println();

Utmaning - random

 Slumpa ett tal 1, eller 2
 Skriv ut talet