2010 JavaScript grunder

Grunder i ECMAScript 6 (EM6)

En hel del har ändrats sedan EM5.

Mer om JavaScript på MDN

Konsollfönstret, terminalfönstret

Konsollfönstret används främst vid felsökning. I ett riktigt program sker inläsning och output i hemsidan.

 console.log("Skriv ut detta meddelande");

Datatyper

String

 "text"
 'text'

Number

 34
 3.14

Boolean

  true
  false

Null - inget

 null

Undefined

 undefined

Variabler som inte tilldelats ett värde får automatiskt detta värde.

operatorer - matematik

 + addition
 - subtratiktion
 * multiplikation
 / division

Arbeta med textstängar

en textstängs längd

 "text".length

Sätt ihop textsträngar

 "Gul" + " bil"; //blir "Gul bil"

 let text = "Gul";
 text + " bil"; //blir också "Gul bil"

Sätt ihop text med variabler på nytt sätt i ES6

 let text = "gul";
 `En ${text} bil.` //blir "En gul bil."

funktioner - metoder

 "text".toUpperCase()
 "text".starstWith('t');

Dokumentation för String

Biblioteket Math

Dokumentation för biblioteket Math.

 Math.random() //slumptal mellan 0 och 1, [o,1)
 Math.floor(35.125) //släng decimaldelen
 Math.ceil(35.125). //närmast större heltal, d.v.s 36

Biblioteket Number

Dokumentation för biblioteket Number.

 Number.isInteger(34);

Kommentarer

 //enradskommentar

 /* Längre kommentar.
    Kan sträcka sig över flera rader.
 */

Variabler

Konstant

Kan ej få ett nytt värde.

 const enKonstant = 512;

Försöker man att ge den ett nytt värde fås felmeddelandet:

 TypeError: Assignment to constant variable.

Variabel

 let color = "red";

Matematiska tilldelningsoperatorer

 let x = 5;

 x = x + 2; //öka x med 2 till 7

 x += 2; //öka x med 2 till 9

 x -= 1; //minska x med 1 till 8

 x *= 2; //fördubblar x till 16

 x /= 2; //halverar x till 8

 ++x; //öka x med 1 till 9

 x++ //öka x med 1 till 10

 --x; //minska x med 1 till 9

 x--; //minska x med 1 till 8

Programflöde

if-sats

 let tal = 0;
 //Uppmana användaren att gissa ett favorittal på webbsidan. Görs ej här.
 //Läs tal från inmatningsruta i webbsida. Görs ej här.

 if (tal === 42) {
   console.log("Du gissade på rätt tal");
 }
 else {
   console.log("Du gissade på fel tal");
 }

variablers boolska värde

Alla variabler evalueras vid behov till true eller false. Alla variabler blir true förutom följande som blir false:

 1. false
 2. 0och -0
 3. "" och '' (tom textsträng)
 4. null
 5. undefined
 6. NaN(Not a Number)
 7. document.all

operatorn icke

 !  //är inte
 !true //är false

jämförelseoperatorer

 < mindre än

 > större än

 <= mindre eller lika med

 >= större än eller lika med

 === är lika

 !== är inte lika

Kom ihåg att = används för att tilldela variabler värden, till exempel.

 let tal = 12;
 tal = 3;

if-satser med else if

 let tal = 0;
 //läs in tal

 if (tal < 0) {
   console.log("negativt tal");
 }
 else if (tal > 0) {
   console.log("positivt tal");
 }
 else {
   console.log("talet är noll");
 }

Logiska operatorer

och

 &&

eller

 ||

switch-sats

 let color = "red";

 switch (color) {
   case "red":
     console.log("En varm färg");
     break;
   case "blue":
     console.log("En kall färg");
     break;
   default:
     console.log("En annan färg");
     break;
 }

ternary operator

 villkor ? gör om sant : gör om falskt;

Funktioner

Funktioner kan användas för att återanvända kod, samt för att få bra struktur på koden.

arrow syntax

 const funktionsnamn = () => {
   //koden för det funktionen gör
 };

med en parameter

 const funktionsnamn = (parameternamn) => {
   //koden för det funktionen gör
 };

med flera parametrar

 const funktionsnamn = (parameternamnEtt, parameternamnTva) => {
   //koden för det funktionen gör
 };

med returvärde

 const funktionsnamn = () => {
   let value;
   //koden för det funktionen gör med value
   return value;
 };

funktionsdeklaration

Ett annat sätt att deklarera funktioner.

 function funktionsnamn(parameternamn) {
   //kod för funktionen
   //kan avslutas med return
 }

funktionsuttryck

eng. function expression

 const funktionsnamn = function(parameternamn) {
   //kod för det funktionen gör
 };

Funktionen behöver inte sparas i en variabel. Man får en anonym funktion.

Jämför med arrow syntax nedan

 const funktionsnamn = (parameternamn) => {
   //koden för det funktionen gör
 };

kortare syntax för funtioner

Använd inte detta. Koden blir bara svårläst. Det är lätt att det blir fel om koden ändras.

 //lång syntax
 const double = (number) => {
   return double * 2;
 };
 double(3); //returnerar 6

 //kort syntax - ANVÄND EJ
 const double = number =>
   double * 2;
 double(3); //returnerar också 6

Räckvidd

eng. scope

globala räckvidd

eng. global scope

Variabel deklarerad utanför måsvingar {}, är tillgängliga i hela programmet.

block-räckvidd

eng. block scope

 {
   let tal = 12;
 }
 //tal är ej tillgänglig utanför kodblocket ovan.

vektor

eng. array

 let inkopslista = ["mjölk", "fil", "sylt"];

 inkopslista[0]; //"mjölk"
 inkopslista.length; //3
 inkopslista.push("banan"); //["mjölk", "fil", "sylt", "banan"]
 inkopslista.pop(); //["mjölk", "fil", "sylt"]

Mer om vektorer (eng. array) på MDN.

På samma sätt för en textsträng.

 let text = "Bagare";
 text[2]; //g
 text.length; //6

Vektor igen som konstant

 const lista = ['spik', 'hammare', 'garn', 'tråd'];

 lista = ... //ej tillåtet med nu tilldelning
 lista.pop(); //går bra att förändra en vektor

slingor

for-slinga

 for (let i = 0; i < 3; ++i) {
   console.log(i); //0, 1, 2
 }

while-slinga

 let number = 1;
 while (number !== 6) {
   //slumpa: 1, 2, 3, 4, 5, eller 6
   number = Math.floor(Math.random() * 6 + 1); 
   console.log(number);
 }

iterator

Iteratorer är mycket kraftfulla. Mycket kan bli gjort med lite kod.

.forEach()

 let primtal = [2, 3, 5];
 tal.forEach(function(tal){
   console.log(primtal); //skriver ut 2, 3, 5
   //kan ej ändra på element i vektorn primtal här
 });

.map()

exempel

 let tal = [1, 2, 3];
 let kvadrater = tal.map(function(nummer){
   return nummer * nummer;
 });
 //kvadrater blir [1, 4, 9]

.filter()

 let tal = [2, 23, 5, 56, 73, 88, 7];
 let ensiffrigaTal = tal.filter(function(nummer){
   return nummer < 10;
 });

.some()

.every()

mer om iterator

Lista med iterator-funktioner på MDN

Objekt

Variabler kan grupperas i objekt. Metoder kan läggas till som verkar på objektet.

Exempel nedan.

 let hero = {
   _name: "Ada", //_ används för att berätta att det är en variabel i objektet.
   _life: 8,
   //getter
   get name() {
     return this._name;
   }, 
   //setter
   set name(newName) {
     this._name = newName;
   },
   //function
   takeDamage(damage) {
     this._life -= damage;
     if (this._life <=0) {
       //dead
       this._life = 0;
     }
   }
 };

 console.log(hero.name);
 hero.setName('Babbage');
 hero.takeDamage(3);

Klasser