0145 space invaders

Nu ska du göra en något förenklad kopia av det klassiska spelet Space Invaders.

Först följer en förklaring av spelet i korthet. Därefter följer mer detaljerade instruktioner.

Nyckelpigorna rör sig i formation i sidled fram och tillbaka över skärmen. I vänster vändläge rör de sig nedåt.

Bäbisen styrs i sidled av spelaren. Bäbisen och nyckelpigorna kan skjuta vertikalt.

Husen tar skada då de träffas av skott. Vid stor skada försvinner husen helt.

Då nyckelpigorna når fram till husen tas alla hus bort på en gång.

Vid vissa tidpunkter rör sig ödlor från vänster till höger längs upp.

Poäng fås då nyckelpigor och ödlor träffas.

Bilderna behöver beskäras så att de inte innehåller så mycket transparenta pixlar runt om. Beskurna bilder finns på itslearning.

Placera objekt

Skriv while-slingor för att placera ut nyckelpigor och hus.

 • Nyckelpigornas position: (120, 100) +60 i x-led

 • Husens position: (100, 280) +200 i x-led

 • Bäbisens position: (300, 360)

Klassen Bullet

Objektvariabler

Objektvariablen speed kan innehålla heltal.

Konstruktor

Konstruktorn tar en parameter som heter theSpeed. Objektvariabeln speed får sedan detta värde.

Metoden act

 flytta speed pixlar nedåt
 om vid kanten
   ta bort mig (skottet)
 annars om vidrör spelare
   Game over visa i mitten
   stanna spelet
 annars om vidrör nyckelpiga
   ta bort nyckelpiga
   ta bort mig

Klassen Player

Objektvariabler

Lägg till två objektvariabler speed och reloadTime. Ge dem värdet 5 och 0 från start.

metoden act

 minska reloadTime med 1
 anropa metoden checkKeyboard

metoden checkKeyboard

 om vänster pil
   flytta (speed pixlar) åt vänster
 om höger pil
   flytta (speed pixlar) åt höger
 om space
   anropa metoden tryFireGun

metoden tryFireGun

 om reloadTime är mindre eller lika med noll
   ny bullet med farten 20 uppåt
   lägg till den i världen på (min x, min y - 40)
   sätt reloadTime till 50

Klassen LadyBug

konstruktor

 vrid 90 grader, så att den pekar nedåt

Metoden act

 om vidrör hus
   ta bort ALLA hus

tips: metoden removeObjects() i World

metoden fireGun

 ny kula som rör sig nedåt med farten 10
 lägg till kulan i världen på koordinaten (min x, min y + 50)

Klassen Shelter

Objektvariabel

Objektvariabeln damage är 0 från start.

Metoden act

Rita svarta cirklar på bilden då huset träffas. Pseudokod följer.

 lokal variabel bullet = getOneIntersectingObject(...
 om buller ej är null
   öka damage med 1
   x = bullet x - min x + halv husbredd - halv bulletbredd
   y = -2
   ta bort bullet
   min bild: sätt färg svart
   min bild: fyll oval med övre vänsterhörn vid x och y, 
     och med storleken 10 * damage
   om damage är större än 7
     ta bort mig

Klassen Lizard

Metoden act

 flytta 2 åt höger
 om vid höger kant
   ta bort mig

Klassen MyWorld

Objektvariabler

Objektvariabeln isMovingRight har startvärdet true. Den är sann då nyckelpigorna flyttar åt höger.

Objektvariabeln moveCounter har startvärdet 100. Den håller reda på hur många steg nyckelpigorna har flyttat i sidled.

Objektvariabeln time är 200 från start. Den bestämmer när nya ödlor ska läggas till i spelet.

konstruktor

 image är en ny GreenfootImage med storleken 1 x 1 pixlar
 sätt penseln till svart på image (metoden setColor)
 fyll image med denna färg (metoden fill)
 sätt bakgrundsbild på världen till image

 anropa kod som lägger till spelare, nyckelpigor och hus

Metoden act

 anropa moveLadyBugs
 anropa fireLadyBugGun
 anropa addLizard

Metoden moveLadyBugs

 om isMovingRight
   för varje nyckelpiga
     flytta nyckelpigan en pixel åt höger
   om moveCounter är större än 200 
     sätt moveCounter till 0
     isMovingRight blir false
 annars
   för varje nyckelpiga
     flytta nyckelpigan en pixel åt vänster
   om moveCounter är större än 200
     sätt moveCounter till 0
     sätt isMovingRight till true
     för varje nyckelpiga
       flytta nyckelpigan 20 pixlar nedåt
 öka moveCounter med 1

Metoden fireLadyBugGun

Sex procents chans att en slumpmässigt vald nyckelpiga skjuter.

 6% chans
   ladyBugs är en lista för LadyBug
   lägg alla nyckelpigor i ladyBugs
   lokal variabel numberOfBugs
   numberOfBugs = ladyBugs.size()
   lokal variabel bugIndex
   bugIndex får slumpvärde mindre än numberOfBugs
   Lokal variabel bug
   bug = ladyBugs.get(indexBug)
   anropa fireGun på bug

Metoden addLizard

 om time är större än 400
   lägg till en ny ödla på (0, 50)
   sätt time till 0

Extra

Animerad explosion då ett skott träffar.

Ljud

Poäng

Nyckelpiga 10

Ödla 50

Liv

Tre liv. Ikoner i nedre vänster hörn visar hur många liv som återstår.

Gun ready

Symbol som visar att spelaren kan skjuta

Flera rader med nyckelpigor

Fler rader med nyckelpigor eller andra insekter. Bara insekter som är längst fram skjuter.

Kan genomföras på följande vis. Varje nyckelpiga har en objektvariabel som är satt till nyckelpigan som är framför. Om det inte finns någon framför är värdet null. Innan en nyckelpiga skjuter kollar den om det finns en framför. Om det finns så ber den den att skjuta istället för att skjuta själv.

Klassen Gun

Flytta koden för att skjuta till en klass Gun.

Gun är en Actor.

Använd Gun i Player och LadyBug.