7300 slutuppgift

Slutuppgiften innebär i korthet att en applikation ska planeras, kodas, testas, utvärderas och redovisas.

Arbetet delas in i följande moment:

 1. Specifikation för applikation. Sätt upp delmål.

 2. Beta av delmål. Koda, dokumentera och testa. Redovisas på Itslearning veckovis.

 3. Utvärdera klart program samt metoden för att nå dit.

 4. Redovisning inför klassen.

1. Specifikation för applikationen (v17)

Specificera vad applikationen ska kunna göra. Skissa utseende.

Gör en lista med delmål.

Bestäm vilket delmål som ska genomföras först.

Lämna in på Itslearning.

Betygskriterier för A

”Eleven formulerar och planerar efter samråd med handledare programmeringsuppgifter med pseudokod eller diagramteknik. I planeringen väljer eleven med säkerhet kontrollstrukturer, metoder, variabler, datastrukturer och algoritmer som är adekvata för uppgiften samt motiverar utförligt sina val.”

2. Veckovisa delmål (v18 t.o.m. v21)

Planera

Använd pseoudokod eller flödesscheman för att planera delmålet.

Koda

Koda delmål och skriv kommentarer i koden. Försök att välja namn på variabler och metoder så att koden blir självdokumenterande. Se till att kodstilen är konsekvent. Följ helst PEP8.

Testa och utvärdera i readme.txt

Utvärdera kort hur det har gått. Vilka test har gjorts och hur gick de? Fungerar applikationen som det var tänkt. Berätta om eventuella förändringar i specifikationen, och motivera kort.

Bestäm vilket delmål som ska genomföras härnäst.

Inlämning

Lämna in komprimerad mapp på Itslearning.

Betygskriterier för A

”I sin programmering skapar eleven med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning korrekt, strukturerad och noggrant och utförligt kommenterad källkod med gott resultat. Dessutom väljer eleven med säkerhet ett uttryckssätt som är anpassat för att på ett gott sätt interagera med den avsedda användaren. Elevens färdiga program eller skript är utförda med gott resultat i ett eller flera programspråk som är stabila och robusta i program av komplex karaktär.”
”Eleven anpassar med säkerhet sin planering av programmeringsuppgiften och utför på ett systematiskt och effektivt sätt felsökning av syntaxfel, körtidsfel och programmeringslogiska fel. Innan programmeringsuppgiften avslutas utvärderar eleven med nyanserade omdömen och med förslag på förbättringar programmets prestanda och ändamålsenlighet i flera situationer och sammanhang. Eleven kommunicerar om programmeringsuppgiften och dess utvärdering och använder då med säkerhet datavetenskapliga begrepp.”

3. Utvärdera färdig applikation och vägen dit (v 21)

Uvärdera prestanda och ändamålsenlighet.

Lämna in komprimerad mapp på Itslearning.

4. Redovisning inför klassen (v22 onsdag 29 maj)

Demonstrera applikationen.

Visa kod och kommentarer. Berätta hur programmet fungerar i stort.

Berätta om någon svårighet och hur du löst den. Motivera varför du berättar om just detta.

Förslag på projektstruktur

Zippa denna varje vecka och lämna in på Itslearning.

 projektmapp som heter som du
   img - mapp för bilder
   app.py - applikationskod
   lib.py - bibliotekskod som du har skrivit
   readme.txt - med veckans delmål och utvärdering

readme.txt

 Applikationsbeskrivning
 ===================
 Beskrivning ...

 Delmålslista - sorterad
 -----------------
 ### 1. delmål 1
 ### 2. delmål 2
 ### 3. o.s.v.

 Mål 1
 ====
 Målbeskrivning

 Genomförda tester, samt resultat
 --------------------------
 För detaljer se beskrivning ovan.

 Mål 2
 ======
 på samma sätt  

 Slutlig utvärdering
 ===============
 enligt mall ovan

Förslag på applikationer (program)

Lättare

Lätt eller svårt

 • Annat kortspel, textbaserat

 • Andra tärningsspel

Svårare

 • Yatzy, textbaserat

 • Enkelt spel med hjälp av pygame