4027 Dice List

Kopiera projekt

Avsluta Visual Studio. Kopiera projektmappen från föregående uppgift och döp kopian till DiceList. Öppna kopian i Visual Studio.

Lärandemål

  • Kunna använda listor klassen List.
  • Känna till skillnaden mot vektor (eng. array)

Teori

Deklarera variabeln myDice.

  List<Dice> myDiceList;

Skapa en lista och lägg en referens till listan i variabeln.

  myDiceList = new List<Dice>();

Skapa en tärning och lägg den i listan.

  Dice oneDice = new Dice();
  myDiceList.Add(oneDice);

Nå det första objekt i listan. Det kan alltså ske på samma sätt som i en vektor.

  Dice oneDice;
  oneDice = myDiceList[0];

För en vektor och en List fås längden med egenskapen Length respektive Count.

Klassen Dice

Skriv om klassen Dice så att dots blir en List istället för en vektor (eng. array).

Lägg till

  using System.Collections.Generic;

för att få tillgång till klassen List.