0350 Impuls 6.5 Ideala gaslagen

Sidan 195 - 198

Lärandemål

Kunna använda ideala gaslagen vid problemlösning.

Viktigast för E

Använda ideala gaslagen (gula rutan sidan 195) vid problemlösning.

Omvandla mellan celsiusgrader och kelvin, gula rutan sidan 196.

Exempel 6.9, sidan 197.

Alternativ gaslag

Den ideala gaslagen kan skrivas om på följande vis.

p = ρ RspecifikT, se Wikipedia

p : tryck [Pa]

ρ : densitet [kg / m3]

Rspecifik : specifika gaskonstanten [J / (kg K)] tabell med värden på engineeringtoolbox.com

T : temperatur [K]

För meteorologer är den användbar då de ska förutse vädret.

Uppgifter sid 198

629, 31, 32

Filmer