Mål och betygskriterier på Skolverkets hemsida.

Egna kommentarer är satta inom parentes.

Ämne - Fysik

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens olika tillämpningar inom till exempel teknik, medicin och hållbar utveckling och därigenom förståelse av fysikens betydelse i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas tillvara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.

Fysik utvecklas ständigt i ett samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och förändras. Undervisningen ska därför behandla teoriers och modellers utveckling, begränsningar och giltighetsområden. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.

Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, planera och utföra observationer och experiment samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. Eleverna ska ges möjlighet att analysera och lösa problem genom resonemang baserade på begrepp och modeller, såväl med som utan matematik. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att argumentera kring och presentera analyser och slutsatser. De ska även ges möjlighet att använda datorstödd utrustning för insamling, simulering, beräkning, bearbetning och presentation av data.

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. (B) Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
 2. (P) Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
 3. (Ex) Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
 4. (I) Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
 5. (K) Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Fysik 2, 100 poäng

Kurskod: FYSFYS02

Kursen fysik 2 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Rörelse och krafter

 • Tvådimensionell rörelse i gravitationsfält och elektriska fält.(kap 4.2, 4.3 och 6)
 • Centralrörelse. (kap 4.3 och 6)
 • Vridmoment för att beskriva jämviktstillstånd. (kap 4.1)
 • Simulering av tvådimensionell rörelse med hjälp av enkla numeriska metoder. (kap 4.4)

Vågor, elektromagnetism och signaler

 • Harmonisk svängning som modell för att beskriva fenomen inom vardag och teknik.(kap 1)
 • Reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse.(kap 1 och 2)
 • Stående vågor och resonans med tillämpningar inom vardag och teknik.(kap 1)
 • Orientering om ljudstyrka (kap 1) och dopplereffekt (saknas i Ergo 2).
 • Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare(kap 5.6), rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält(kap 5.5 och 6.3 - 4), induktion och några tillämpningar (kap 7), till exempel växelspänningsgeneratorn och transformatorn.
 • Våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning. Orientering om elektromagnetiska vågors utbredning. Fotoelektriska effekten och fotonbegreppet.(kap 3)
 • Materiens vågegenskaper: de Broglies hypotes och våg-partikeldualism. (kap 3)
 • Fysikaliska principer bakom tekniska tillämpningar för kommunikation och detektering. (kap ???)

Universums utveckling och struktur

 • Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning. (kap 8)
 • Atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra. (kap3)
 • Metoder för undersökning av universum. Elektromagnetisk strålning från stjärnor och interstellära rymden. (kap 3 och 8)
 • Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter.(kap 8)

Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära och icke-linjära funktioner, ekvationer och grafer samt derivator och vektorer.
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av regressionsanalys, analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess, felkällor och mätosäkerhet.
 • Fysikens relation till och gränser mot etiska, filosofiska och religiösa frågor.

Betygsmatris

Betyget E

Betyget C

Betyget A

B1Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden.Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden.Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden.
B2Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband.Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband.Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring fysikaliska fenomen och samband.
B3 Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas.Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas.Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur fysikens modeller och teorier utvecklas.
B4Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
P1Eleven identifierar, analyserar och löser enkla problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat.
P2Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
P3I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.
Ex1Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt.Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt.Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt.
Ex2Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt.
Ex3Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar .
I1Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle.Eleven diskuterar utförligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle.Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle.
I2I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera .
K1Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
K2Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
K3När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.